Członkowie

Spółdzielnia zrzesza obecnie 36 członków.

Organy Spółdzielni:

  • Zarząd
  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza