Członkowie

 Spółdzielnia zrzesza obecnie 47 członków.

 

Organy Spółdzielni:

-Zarząd

-Walne Zgromadzenie

-Rada Nadzorcza